Македонски јазик


Во рамките на нашите часови користиме најсовремени методи кои се прилагодени за електронската настава и во согласност со Зедничката европска референтна рамка за јазици (CEFRL), односно Советот на Европа за сите рамништа учење јазик како странски, од А1 до Ц2 рамниште. Индивидуалните часови се во потполност прилагодени на ученикот. Групните часови се одвиваат во помали групи каде што секому му се посветува максимално внимание и се нудат можност за интеракција меѓу слушателите, како и можност за консултации со предавачите во врска со сите прашања кои ги имате.  Исто така, курсевите за сите нивоа се организирани во мали групи и прилагодени кон потребите на слушателите така што вниманието е пред сѐ насочено кон усвојувањето на сите јазични вештини преку обработка на голем број тематски области. Електронската настава се одвива преку апликациите Скајп, Гугл митс или Зум со интерен договор со наставниците.

Индивидуални онлајн часови


Деца
15
 • 45 мин.
 • обезбеден наставен материјал
 • интерактивна настава
 • развивање комуникативна компетенција
 • совладување на македонскиот стандарден јазик
 • Закажете час
Возрасни
25
 • 60 мин.
 • обезбеден наставен материјал
 • интерактивна настава
 • развивање комуникативна компетенција
 • совладување на македонскиот стандарден јазик 
 • Закажете час
Возрасни
35
 • 90 мин.
 • обезбеден наставен материјал
 • интерактивна настава
 • развивање комуникативна компетенција
 • совладување на македонскиот стандарден јазик
 • Закажете час

Специјализирани онлајн часови за возрасни


Конверзација
30
Напомена: најмалку А2 ниво познавање на јазикот
 • 60 мин.
 • прилагодени теми и јазично рамниште
 • обезбеден наставен материјал
 • развивање комуникативна компетенција
 • совладување
  на македонскиот стандарден јазик
 • Закажете час
Подготвителен час
40
Напомена: најмалку А2 ниво познавање на јазикот
 • 60 мин.
 • изработка на план на работа
  согласно со учениковите потреби
 • учење различни терминологии
 • обезбеден наставен материјал
 • Закажете час
Деловен македонски
40
Напомена: најмалку А2 ниво познавање на јазикот
 • 60 мин.
 • изработка на план на работа
  согласно со учениковите потреби
 • подготовка за разговор за работа / интервју
 • деловна комуникација и пишување
 • Закажете час

Групни онлајн часови


Деца
99
 • 10 часа, два пати седмично
 • 45 мин.
 • работа во мали групи (2–4 слушатела)
 • обезбеден наставен материјал
 • интерактивна настава
 • развивање комуникативна компетенција
 • совладување
  на македонскиот стандарден јазик
 • Закажете час
Возрасни
199
 • 10 часа, два пати седмично
 • 90 мин.
 • работа во мали групи (2–4 слушатела)
 • обезбеден наставен материјал
 • интерактивна настава
 • развивање комуникативна компетенција
 • совладување
  на македонскиот стандарден јазик
 • Закажете час
Македонски со кафе
249
Напомена: најмалку А2 ниво познавање на јазикот
 • 10 часа, два пати седмично
 •  60 мин.
 • работа во мали групи (2–4 слушатела)
 • прилагодени теми и јазично рамниште
 • интерактивна настава
 • развивање комуникативна компетенција
 • совладување
  на македонскиот стандарден јазик
 • Закажете час

Онлајн курсеви

Сите курсеви организирани се согласно со Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR)
Курсеви за деца
159
Цената важи за курсевите на сите рамништа (од А1 до Ц2)
 • 24 часа, два пати седмично
 • 45 мин.
 • работа во групи (4–8 слушатела)
 • совладување на сите јазични компетенции
 • развивање комуникативна компетенција
 • совладување
  на македонскиот стандарден јазик
 • уверение за завршено јазично рамниште
 • Закажете термин
Курсеви за возрасни
429
Цената важи за курсевите на сите рамништа (од А1 до Ц2)
 • 24 часа, три пати седмично
 •  90 мин.
 • работа во групи (4–8 слушатела)
 • совладување на сите јазични компетенции
 • развивање комуникативна компетенција
 • совладување
  на македонскиот стандарден јазик
 • уверение за завршено јазично рамниште
 • Закажете термин
Специјализирани курсеви
за возрасни
239
Цената важи за курсевите на сите рамништа (од А1 до Ц2)
 • 8 часа, два пати седмично
 •  90 мин.
 • работа во групи (4–8 слушатела)
 • развивање комуникативна компетенција
 • учење различна терминологија
 • деловен македонски
 • уверение за завршено јазично рамниште
 • Закажете термин
Начини за плаќање: 
Можете да плаќате на неколку начини: 
1) трансакција на банкарска сметка;
2) PayPal;
3) Western Union.

Важно: Доколку дакате да слушате индивидуални часови, морате да платите однапред најмалку четири часа. Потоа можете да продолжите со плаќањето на часовите колку што сакате сѐ додека се чувствувате сигурни дека ги постигнувате своите цели во учењето на јазикот.

Откажување часови
Ве молиме да ги следите и почитувате термините за закажаните часови. 
Уплатената сума за групен час или час од курсот кој ќе го пропуштите не се враќа. 
Доколку не сте во можност да присуствувате на закажан индивидуален час, ве молиме да нѐ известите за тоа најмалку 24 часа однапред. 
Доколку не го откажете закажаниот индивидуален час најмалку 24 часа однапред, уплатените средства не се враќаат.
Термини
Ве молиме да имате предвид дека термините за часовите се дадени според централно европската временска зона (GMT +1, од 8.00 до 21.00). Инфомирајте се подетално тука: Термини

Search